The Neighbourhood Organization

  info@tno-toronto.org

  1-855-421-3054

  info@tno-toronto.org

  1-855-421-3054

Contact TNO's HUB Settlement Worker's

Arabic

Mohamed medris@tno-toronto.org / 416-689-9467

Mahmoud mzeineh@tno-toronto.org/416-605-7865

Amharic

Mohamed medris@tno-toronto.org / 416-689-9467

Bengali

Madhu mchoudhary@tno-toronto.org /647-327-6233

Manzu mara@tno-toronto.org / 416-421-3054 x 2210

Yasmin yashraf@tno-toronto.org/ 647-996-3976

Farsi / Dari

Durani  dpopal@tno-toronto.org / 647-296-6329

Latifa llodin@tno-toronto.org / 416-421-3054 x 2205

Parvaneh phakim@tno-toronto.org / 647-222-9578

Gujarati

Madhu mchoudhary@tno-toronto.org /647-327-6233

Hindi

Durani  dpopal@tno-toronto.org / 647-296-6329

Madhu mchoudhary@tno-toronto.org /647-327-6233

Yasmin yashraf@tno-toronto.org / 647-996-3976

Mandarin

Grace gzhang@tno-toronto.org / 647-296-0271

Jack jzheng@tno-toronto.org / 647-327-8481

Marathi

Madhu mchoudhary@tno-toronto.org /647-327-6233

Pashto

Durani  dpopal@tno-toronto.org / 647-296-6329

Latifa llodin@tno-toronto.org / 416-421-3054 x 2205

Punjabi

Babar bchaudhry@tno-toronto.org / 416-421-3054 x 2203

Tagalog

Pinky ppaglingayen@tno-toronto.org / 416-421-3054 x 2218

Vilma vpagaduan@tno-toronto.org / 647-296-9203

Pearlita pjuan@nto-toronto.org / 647-222-9295

Trifona tramiro@tno-toronto.org / 647-296-6804

Tigrinya

Mohamed medris@tno-toronto.org / 416-689-9467

Urdu

Babar bchaudhry@tno-toronto.org / 416-421-3054 x 2203

Durani  dpopal@tno-toronto.org  / 647-296-6329

Madhu mchoudhary@tno-toronto.org /647-327-6233

Nawal nateeq@tno-toronto.org / 416-467-0126 x 1234

Yasmin yashraf@tno-toronto.org / 647-996-3976

Skip to content